Τηλ. : 2310 486662

ISO 45001

Το πρότυπο ISO 45001 είναι ένα διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας  και Υγείας στην εργασία το οποίο αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της επαγγελματικής επικινδυνότητας αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Το πρότυπο ISO 45001 περιλαμβάνει τις καθορισμένες εκείνες απαιτήσεις που σχετίζονται με την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων ενός Συστήματος Διαχείρισης ασφάλειας και υγείας.

Πλεονεκτήματα πιστοποίησης κατά ISO 45001 του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ)

Διασφαλίζει την εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία στον τομέα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Αποδεικνύει τη δέσμευση του οργανισμού για την συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας μειώνοντας ταυτόχρονα τους επαγγελματικούς κινδύνους.

Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας με σκοπό την μεγιστοποίησης του μεριδίου της αγοράς.

Ενισχύει την βελτίωση της εικόνας της εταιρίας αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Καλύπτει τους όρους συμμετοχής αναφορικά με την πιστοποίηση σε διαγωνισμούς δημοσίων φορέων.

Η INTER CERT πραγματοποιεί επιθεωρήσεις από εγκεκριμένους επιθεωρητές και σε συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς (QMSCERT) χορηγεί  Πιστοποιητικά ISO 45001 διαπιστευμένα από το Γερμανικό και το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Dakks και ΕΣΥΔ).

Διαδικασία Πιστοποίησης

  1. Υποβολή αίτησης προς INTER CERT
  2. Οικονομική Προσφορά από INTER CERT
  3. Διενέργεια επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης και πιστοποίησης (ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2)
  4. Έκδοση και λήψη πιστοποιητικού