Τηλ. : 2310 486662

Το ISO  27001  είναι ένα διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, το οποίο αποσκοπεί στη επίτευξη ενός οργανισμού να διαχειρίζεται και να προστατεύει περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών. Το πρότυπο ISO 27001 περιλαμβάνει τις καθορισμένες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος που να διασφαλίζει την προστασία των πληροφοριών ενός οργανισμού.

 

Πλεονεκτήματα ανάπτυξης και πιστοποίησης κατά ISO 27001 του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας

Καθιερώνει ορθές πρακτικές Διαχείρισης των πληροφοριών με σκοπό την ασφαλή τήρηση αυτών.

Αυξάνει  την ικανότητα ενός οργανισμού  να διαχειριστεί με ασφάλεια τα περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών που του εμπιστεύονται οι πελάτες του.

Αποδεικνύει την ικανότητα  της εταιρίας ότι οι απαιτήσεις για σωστή διακυβέρνηση και επιχειρησιακή συνέχεια ικανοποιούνται .

Διασφαλίζει ότι η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας προστατεύεται επαρκώς και διατηρείται.

Ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών και ιδιαιτέρως οργανισμών όπου η προστασία της πληροφορίας είναι κρίσιμη (χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, υγεία, το δημόσιο και η πληροφορική.)

 

Η INTER CERT πραγματοποιεί επιθεωρήσεις από εγκεκριμένους επιθεωρητές και σε συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς (QMS CERT ,TUV ) χορηγεί  Πιστοποιητικά ISO 27001 διαπιστευμένα από το Γερμανικό και το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Dakks και ΕΣΥΔ).

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Υποβολή αίτησης προς INTER CERT

Οικονομική Προσφορά από INTER CERT

Διενέργεια επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης και πιστοποίησης (ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2)

Έκδοση και λήψη πιστοποιητικού