Τηλ. : 2310 486662

 

To ISO 50001 είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας ,το οποίο αποσκοπεί  στη βελτίωση της  ενεργειακής επίδοσης συνεισφέροντας έτσι στην παρακολούθηση και  μείωση του ενεργειακού κόστους των δραστηριοτήτων σε έναν οργανισμό. Το πρότυπο ISO 50001 το οποίο είναι αποτέλεσμα εθνικών και τοπικών προτύπων περιλαμβάνει τις καθορισμένες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή  σχεδίων δράσης για την επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης ενός οργανισμού.

 

Πλεονεκτήματα ανάπτυξης και πιστοποίησης κατά ISO 50001 του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας

Καθιερώνει ορθές πρακτικές Διαχείρισης της Ενέργειας με σκοπό την μείωση του κόστους.

Αυξάνει την ικανότητα της εταιρίας να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τις πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση.

Αποδεικνύει την ικανότητα  της εταιρίας να εφαρμόζει μηχανισμούς και διαδικασίες για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας.

Διασφαλίζει την παρακολούθηση και μείωση της ενέργειας, όπου αυτό είναι εφικτό και κατ’επέκταση βελτιώνει την ενεργειακή επίδοση του οργανισμού.

Ενισχύει την βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης και αποτελεί εργαλείο για την προώθηση των προϊόντων και  υπηρεσιών.

 

Η INTERCERT πραγματοποιεί επιθεωρήσεις από εγκεκριμένους επιθεωρητές και σε συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς (QMSCERT ,TUV ) χορηγεί  Πιστοποιητικά ISO 50001 διαπιστευμένα από το Γερμανικό και το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Dakks και ΕΣΥΔ).

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Υποβολή αίτησης προς INTER CERT

Οικονομική Προσφορά από INTER CERT

Διενέργεια επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης και πιστοποίησης (ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2)

Έκδοση και λήψη πιστοποιητικού