Τηλ. : 2310 486662

Προϊόντα

Η INTERCERT εκτός από τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης κατά ISO 9001,1801,14001 και 22000, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων με σκοπό την απόκτηση CE και σημάτων συμμόρφωσης  (π.χ_) στα πλαίσια ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων.

Η εταιρία μας με τεχνικό δυναμικό που δραστηριοποιείται πλέον 20ετίας στον χώρο της πιστοποίησης, αναλαμβάνει όλες τις  απαιτούμενες ενέργειες πιστοποίησης που απαιτούνται, ανάλογα με την κατηγορία συμμόρφωσης των προϊόντων και πιο συγκεκριμένα.  

·         Προέλεγχος προϊόντων σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

·         Εργαστηριακός έλεγχος προϊόντων.

·         Έλεγχος του χώρου παραγωγής (FPC)

      ·     Έκδοση πιστοποιητικού  και  δικαίωμα χρήσης σήματος επάνω στο προϊόν.

·         Παρακολούθηση χώρου παραγωγής σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Η INTERCERT προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντωνσύμφωνα με τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης (NewApproachDirectives) για την επίθεση σήμανσης CE. Εκτός από την διαδικασία πιστοποίησης  συμμόρφωσης CE κατά την οποία σημαίνει ότι το προϊόν εναρμονίζεται μόνο με τις βασικές απαιτήσεις της εκάστοτε Οδηγίας δηλαδή με τις ελάχιστες απαιτήσεις προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να πληροί ένα προϊόν, η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης ποιότητας των προϊόντων “Producttesting  με σκοπό την επίθεση σημάτων συμμόρφωσης επάνω στο προϊόν.