Τηλ. : 2310 486662

ISO 14001

Το πρότυπο ISO 14001 είναι ένα διαδεδομένο διεθνές πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο αποσκοπεί στην διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού Το πρότυπο 14001 περιλαμβάνει τις καθορισμένες εκείνες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντική Διαχείρισης και ελέγχων των περιβαλλοντικών πλευρών ενός οργανισμού.

Πλεονεκτήματα πιστοποίησης κατά ISO 14001 του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

Διασφαλίζει την εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία στον περιβαλλοντικό τομέα.

Αποδεικνύει τη δέσμευση του οργανισμού για την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας με σκοπό την μεγιστοποίησης του μεριδίου της αγοράς.

Καλλιεργεί την  εμπιστοσύνη των πελατών αναφορικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Ενισχύει την βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης και αποτελεί εργαλείο για την προώθηση των προϊόντων και  υπηρεσιών.

Καλύπτει τους όρους συμμετοχής αναφορικά με την πιστοποίηση σε διαγωνισμούς δημοσίων φορέων.

Η INTER CERT πραγματοποιεί επιθεωρήσεις από εγκεκριμένους επιθεωρητές και σε συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς (QMSCERT) χορηγεί  Πιστοποιητικά ISO 14001 διαπιστευμένα από το Γερμανικό και το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Dakks και ΕΣΥΔ).

Διαδικασία Πιστοποίησης

  1. Υποβολή αίτησης προς INTER CERT
  2. Οικονομική Προσφορά από INTER CERT
  3. Διενέργεια  επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης και πιστοποίησης (ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2)
  4. Έκδοση και λήψη πιστοποιητικού