Τηλ. : 2310 486662

 

Σκοπός της INTER CERT είναι να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 62446:2009. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιθεώρησης και πιστοποίησης που αποτελούνται από την οπτική επιθεώρηση της εγκατάστασης ,τον έλεγχο του τεχνικού φακέλου , τις απαιτούμενες δοκιμές & μετρήσεις καθώς την χορήγηση του πιστοποιητικού.

Για τον έλεγχο της εγκατάστασης πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη έμπειρου επιθεωρητή μας (Διπλ. Ηλ/γου Μηχ/κου) χρησιμοποιώντας κατάλληλο διακριβωμένο εξοπλισμό βάση του ΕΝ 62446:2009.

Στάδια ελέγχου

  • Οπτική επιθεώρηση: η διερεύνηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, με την έννοια της διαπίστωσης της σωστής επιλογής των υλικών και της σωστής συγκρότησης της.
  • Δοκιμές και μετρήσεις: μέσω των δοκιμών και των μετρήσεων επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των μέσων προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με την χρήση κατάλληλων οργάνων γίνεται η μέτρηση των τιμών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που δεν είναι εφικτά να διαπιστωθούν από την οπτική επιθεώρηση.
  • Αρχικός έλεγχος: ο πρώτος έλεγχος που διενεργείται κατά την διάρκεια κατασκευής και μετά την ολοκλήρωση ή κατόπιν επεκτάσεων / τροποποιήσεων του Φ/Β  έργου.
  • Περιοδικός έλεγχος: ο έλεγχος που διενεργείται σε τακτά διαστήματα που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία.     

·         

·         

 

·