Τηλ. : 2310 486662

Ανυψωτικά Μηχανήματα

Εξελίξεις που αφορούν τους ελέγχους ανυψωτικών μηχανημάτων

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1186Β/25.08.2003 όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα θα πρέπει να υπόκεινται  σε αρχικό έλεγχο και περιοδικό επανέλεγχο από φορέα πιστοποίησης.

Στον κανονισμό ανυψωτικών μηχανημάτων εμπίπτουν γερανοί, γερανογέφυρες, βαρούλκα σε τροχιές, περονοφόρα και καλαθοφόρα οχήματα, αναβατόρια, αντλίες σκυροδέματος, ανυψωτικές πλατφόρμες κτλ.

Η Inter Cert αναλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για  την χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου καλής και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με την νέα Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2062/Β/23.08.2013 σε περίπτωση μη πιστοποιημένου μηχανήματος προβλέπεται  η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας και πιο συγκεκριμένα επιβολή προστίμου που ανέρχεται σε 2.500,00 ευρώ ανά περίπτωση.