Τηλ. : 2310 486662

Δομικά Προιόντα

Πρόσφατα η οδηγία 89/106 (CPD-Construction Product Directive) αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό Προιόντων Δόμησης 305/2011 ΕΕ (CPR-Construction Regulation) με βασική διαφορά την υποχρέωση του κατασκευαστή να παρέχει Δήλωση Απόδοσης (DoP) αντί για την Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC). Ο νέος κανονισμός έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2013 και ισχύει για όλα τα δομικά προιόντα.

Η INTER CERT αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου και πιστοποίησης  μια  σειράς Δομικών Προϊόντων όχι μόνο για την απόκτηση της σήμανσης CEαλλά και για την απόκτηση σημάτων ποιότητας με σκοπό την επίθεση τους πάνω στο προϊόν.

Το CE και τα σήματα ποιότητας είναι πολύτιμα για τους κατασκευαστές και τους καταναλωτές και χρησιμευουν ως ενας χρήσιμος οδηγός για την επιλογή ασφαλών και ποιοτικών προιόντων αντίστοιχα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1+

1

2+

3

4

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ /

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο

Π

Π

Π

Π

Π

Έλεγχος δειγμάτων που λήφθηκαν από το εργοστάσιο από το εργοστάσιο από τον κατασκευαστή σύμφωνα με ένα συγκριμένο σχέδιο δοκιμής.

Π

Π

Π

Δοκιμές αρχικού τύπου (ΙΤΤ)

ΚΟ

ΚΟ

Π

ΚΟ

Π

Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του Ελέχγου Παραγωγής (FPC)

ΚΟ

ΚΟ

ΚΟ

Συνεχής επιτήρηση και αξιολόγηση του FPC

ΚΟ

ΚΟ

ΚΟ

Επιθεώρηση των δοκιμών των δειγμάτων που λαμβάνονται από το εργοστάσιο, από το εμπόριο ή από το εργοτάξιο.

ΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Π : Παραγωγός / ΚΟ: Κοινοποιημένος Οργανισμός

 

 Στην λίστα που ακολουθεί αναφέρουμε  ενδεικτικά την εμπειρία μας σε πιστοποιήσεις δομικών.

ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (305/2011 ΕΕ)

 

 Κοχλίες, Παξιμάδια, Ροδέλες

 

 

 Καμινάδες / Καπνοδόχοι

 

 

 Σκυροδέματα

 

 

 Ιστοί Φωτισμού

 

 

 Κουφώματα  Αλουμινίου

 

 

 Λέβητες Στερεών Καυσίμων

 

 

 Νιπτήρες /Νεροχύτες

 

 

Τσιμέντα /Τσιμεντομίγματα