Τηλ. : 2310 486662

ISO 9001

 

Το πρότυπο ISO 9001 είναι διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο  Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός οργανισμού και στην αύξηση ικανοποίησης των πελατών του. Το πρότυπο ISO 9001:2008 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης για την διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού αναφορικά με την ποιότητα.

Πλεονεκτήματα πιστοποίησης κατά ISO 9001 του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ )

Εξασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ΣΔΠ το οποίο αποτελεί την βάση για την    ποιότητα  υπηρεσιών και προϊόντων.

Αποδεικνύει τη δέσμευση του οργανισμού για την ποιότητα και την ικανοποίηση των

πελατών.

   Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας με σκοπό την μεγιστοποίηση του μεριδίου της αγοράς.

Ενισχύει την βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και αποτελεί εργαλείο για την  προώθηση των προϊόντων και  υπηρεσιών.

Καλλιεργεί την  εμπιστοσύνη των πελατών αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και  προϊόντων.

Καλύπτει τους όρους συμμετοχής αναφορικά με την πιστοποίηση σε διαγωνισμούς δημοσίων φορέων.

 

 

  Η INTER CERT πραγματοποιεί επιθεωρήσεις από εγκεκριμένους επιθεωρητές και σε συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς (QMSCERT ,TUV ) χορηγεί  Πιστοποιητικά ISO 9001 διαπιστευμένα από το Γερμανικό και το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Dakks και ΕΣΥΔ).

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

  1.   Υποβολή αίτησης προς INTER CERT
  2.   Οικονομική Προσφορά από INTER CERT
  3.   Διενέργεια  επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης και πιστοποίησης (ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2)
  4.   Έκδοση και λήψη πιστοποιητικού